ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 大成索具 高品质“吊”è“v大市åœ?/title> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="SiteName" /> <meta content="www.3295797.live" name="SiteDomain" /> <meta content="3702820003" name="SiteIDCode" /> <meta content="卛_¢¨è¦é—»" name="ColumnName" /> <meta content="卛_¢¨è¦é—»" name="ColumnType" /> <meta content="大成索具 高品质“吊”è“v大市åœ? name="ArticleTitle" /> <meta content="2019-12-27" name="PubDate" /> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="ContentSource" /> <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" /> <link href="/jmcss/jmmain.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script src="/support/ckplayer/ckplayer.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="bj"><script src="/jmcss/jquery-3.4.1.min.js"></script> <script type="text/javascript"> // 首页点击搜烦执行查询 function searchInfoClick() { var typeEncode = encodeURIComponent("全部"); var search = document.getElementById("searchword").value; if (search != "") { var searchEncode = encodeURIComponent(search); var url = "http://120.221.95.67:9001/jmsearch/news/search?wd=" + searchEncode + "&pn=1&type=" + typeEncode +"&scope=a&order=related&site=28356027"; window.open(url); } } </script> <style> .toplink1 { float: right; height: 30px; margin:0 10px 10px 0; } .toplink1 img { float: left; } .toplink1 a { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } .toplink1 span { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; margin-top: 3px; } .toplink1 a:hover { color: #000000; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } </style> <div class="top"> <div class="top-bar"> <div style="float: left;font-size:12px;margin-top:5px;"> <script> var CalendarData=new Array(20); var madd=new Array(12); var TheDate=new Date(); var tgString="甲乙丙丁戊己庚辛壬癸"; var dzString="子丑寅卯辰埩午未申酉戌亥"; var numString="一二三四五六七八九å?; var monString="正二三四五六七八九十冬腊"; var weekString="日一二三四五å…?; var sx="鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪"; var cYear; var cMonth; var cDay; var cHour; var cDateString; var DateString; var Browser=navigator.appName; function init() { CalendarData[0]=0x41A95; CalendarData[1]=0xD4A; CalendarData[2]=0xDA5; CalendarData[3]=0x20B55; CalendarData[4]=0x56A; CalendarData[5]=0x7155B; CalendarData[6]=0x25D; CalendarData[7]=0x92D; CalendarData[8]=0x5192B; CalendarData[9]=0xA95; CalendarData[10]=0xB4A; CalendarData[11]=0x416AA; CalendarData[12]=0xAD5; CalendarData[13]=0x90AB5; CalendarData[14]=0x4BA; CalendarData[15]=0xA5B; CalendarData[16]=0x60A57; CalendarData[17]=0x52B; CalendarData[18]=0xA93; CalendarData[19]=0x40E95; madd[0]=0; madd[1]=31; madd[2]=59; madd[3]=90; madd[4]=120; madd[5]=151; madd[6]=181; madd[7]=212; madd[8]=243; madd[9]=273; madd[10]=304; madd[11]=334; } function GetBit(m,n) { return (m>>n)&1; } function e2c() { var total,m,n,k; var isEnd=false; var tmp=TheDate.getYear(); if (tmp<1900) tmp+=1900; total=(tmp-2001)*365 +Math.floor((tmp-2001)/4) +madd[TheDate.getMonth()] +TheDate.getDate() -23; if (TheDate.getYear()%4==0&&TheDate.getMonth()>1) total++; for(m=0;;m++) { k=(CalendarData[m]<0xfff)?11:12; for(n=k;n>=0;n--) { if(total<=29+GetBit(CalendarData[m],n)) { isEnd=true; break; } total=total-29-GetBit(CalendarData[m],n); } if(isEnd)break; } cYear=2001 + m; cMonth=k-n+1; cDay=total; if(k==12) { if(cMonth==Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth=1-cMonth; if(cMonth>Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth--; } cHour=Math.floor((TheDate.getHours()+3)/2); } function GetcDateString() { var tmp=""; tmp+=tgString.charAt((cYear-4)%10); //òq´å¹² tmp+=dzString.charAt((cYear-4)%12); //òq´æ”¯ tmp+="òq?"; tmp+=sx.charAt((cYear-4)%12); tmp+=") "; if(cMonth<1) { tmp+="é—?; tmp+=monString.charAt(-cMonth-1); } else tmp+=monString.charAt(cMonth-1); tmp+="æœ?; tmp+=(cDay<11)?"åˆ?:((cDay<20)?"å?:((cDay<30)?"å»?:"å?)); if(cDay%10!=0||cDay==10) tmp+=numString.charAt((cDay-1)%10); tmp+=" "; /* if(cHour==13)tmp+="å¤?; tmp+=dzString.charAt((cHour-1)%12); tmp+="æ—?; */ cDateString=tmp; return tmp; } function GetDateString() { var tmp=""; var t1=TheDate.getYear(); if (t1<1900)t1+=1900; tmp+=t1 +"òq? +(TheDate.getMonth()+1)+"æœ? +TheDate.getDate()+"æ—?" /* +TheDate.getHours()+":" +((TheDate.getMinutes()<10)?"0":"") +TheDate.getMinutes() */ +" 星期"+weekString.charAt(TheDate.getDay()); DateString=tmp; return tmp; } init(); e2c(); GetDateString(); GetcDateString(); document.write(DateString,"  å†œåŽ†",cDateString); </script> </div> <div style="float: left;width:380px;margin-left:50px;"> <iframe width="310" scrolling="no" height="19" frameborder="0" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=40&icon=1&py=jimo&num=3" allowtransparency="true"></iframe> </div> <div style="font-size: 12px;width: 100px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" target="_blank">æ™ø™ƒ½æœºå™¨äº?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 100px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" >无障¼„?/a></div> <div style="float: right;"> <table style="width:120px;margin-top:-5px;"><tr> <td> <div class="toplink1" id="return" style="display: none;"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a href="http://www.3295797.live/n3203/yhtxindex.html"> <div id="userName"></div> </a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="Tuichu()">退å‡?/a></span> </div> <div class="toplink1" id="login"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a onclick="toLogin()">ç™Õd½•</a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="toRegister()">注册</a></span> </div> </td></tr></table> <script language=javascript> //子页面单独js $(function(){ if($("#cxfwptFrame")){ var token = getCookie("token"); $("#cxfwptFrame").attr("src","http://60.209.94.44:8080/?token="+token+"=" ); } }) //公用JS function Base64() { // private property _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; // public method for encoding this.encode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = _utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + _keyStr.charAt(enc1) + _keyStr.charAt(enc2) + _keyStr.charAt(enc3) + _keyStr.charAt(enc4); } return output; } // public method for decoding this.decode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } // private method for UTF-8 encoding _utf8_encode = function (string) { string = string.replace(/\r\n/g,"\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; } // private method for UTF-8 decoding _utf8_decode = function (utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while ( i < utftext.length ) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } } $(function () { var userid = getCookie("userid"); console.log("开始获取userid ====:"+userid ); if (userid == "" || userid == null) { var ticket = getQueryParam("ticket"); if(ticket != ""){ console.log("æ ÒŽ®tickethuoqu ====:"+ticket); getTokenByTicket(ticket); }else{ document.getElementById("login").style.display = ""; document.getElementById("return").style.display = "none"; } } else { var b = new Base64(); var name = b.decode(getCookie("nickname")); $("#userName").html(name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.3295797.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; } }); function getQueryParam(Param){ var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i<vars.length;i++) { var pair = vars[i].split("="); if(pair[0] == Param){ return pair[1]; } } return ""; } function Tuichu() { setCookie("userid"); setCookie("nickname"); window.location.href="http://www.3295797.live"; } function addUserInfoCookie(userInfo){ var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); var b = new Base64(); var name = b.encode(userInfo.name); var address = b.encode(userInfo.address); document.cookie = "userid=" + userInfo.uuid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nickname=" + name + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "address=" + address + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "authlevel=" + userInfo.authlevel + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "birth=" + userInfo.birth + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardEndTime=" + userInfo.cardEndTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardObverse=" + userInfo.cardObverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardReverse=" + userInfo.cardReverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardStarTime=" + userInfo.cardStarTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardid=" + userInfo.cardid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "code=" + userInfo.code + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "email=" + userInfo.email + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "isauthuser=" + userInfo.isauthuser + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "loginname=" + userInfo.loginname + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "logintime=" + userInfo.logintime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "mobile=" + userInfo.mobile + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nation=" + userInfo.nation + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "regtime=" + userInfo.regtime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "sex=" + userInfo.sex + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function getCookie(name) { var arr, reg = new RegExp("(^| )" + name + "=([^;]*)(;|$)"); if (arr = document.cookie.match(reg)) return unescape(arr[2]); else return null; } var getokenurl = "http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getTokenByTicket?ticket="; function getTokenByTicket(ticket){ $.ajax({ type: "GET", url:getokenurl +ticket, success:function(d){ if(d!= ""){ var data = eval('('+d+')'); setTokenToCookie(data.token); getUserInfoByToken(data.token); }else{ alert("获取token信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取token信息å¤ÞpÓ|'); } }); } function setTokenToCookie(token){ console.log("token===11111:"+token); var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); document.cookie = "token=" + token + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); var token = getCookie("token"); console.log("token==="+token); } //讄¡½®cookie function setCookie(cname) { var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() - 1); var cval = getCookie(cname); if (cval != null) document.cookie = cname + "=" + cval + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function toLogin(){ location.; } function toRegister(){ location.; } var getUserInfoByTokenUrl ="http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getUserInfoByToken?token="; function getUserInfoByToken(token){ $.ajax({ type: "GET", url:getUserInfoByTokenUrl+token, success:function(d){ if(d==""){ console.log("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); return; } var data = eval('('+d+')'); if(data!= ""){ addUserInfoCookie(data); $("#userName").html(data.name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.3295797.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; }else{ alert("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取用户信息å¤ÞpÓ|'); } }); } </script> </div> </div> </div> <!-----头部开å§?---> <div class="head"> <div class="head-left left"> <img width="304" alt="" src="/jmimages/img-1-1.png"></div> <div style="clear:both;"></div> <div style="float:right; margin:-70px 15px 0 0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td> <label> <input type="text" name="allSearch_Content" id="searchword" class="head-search-input"></label> </td> <td><input width="54" type="image" height="41" src="/jmimages/img-2.png" onclick="searchInfoClick();" name="imageField2" id="searchword"></td> <td><a target="_blank" ><img src="/jmimages/sousuo.png" alt=""></a></td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <style> .nav-wrap { background-color: #0B7BD6; border-bottom: 0 sotdd #000000; border-top: 0 sotdd #000000; height: 60px; margin: 0 auto; width: 1025px; } .example-one{text-align:center;tdst-style:none;width:1025px} .example-one td{display:intdne-block;height: 60px;} .example-one a{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:#ffffff;font-size:21px;float:left;padding:1px 16px 4px 16px;text-decoration:none;} .example-one a:hover{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:white} </style> <div class="nav-wrap"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="example-one"> <tr> <td><a target="_parent" href="http://www.3295797.live">首页</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3201/index.html">信息公开</a></td> <td><a target="_blank" >政务服务</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/index.html">政民互动</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3205/index.html">投资卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3204/n3217/index.html">走进卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" >½C¾ä¼šæœåŠ¡òq›_°</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/cxindex.html">营商服务òq›_°</a></td> </tr> </table> </div> <!-----新闻开å§?---><!-----ä¸ÖM½“内容开å§?---> <div class="inf x"><div class="inf-local" > <div class="inf-local-l left"><img src="/jmimages/ico-29.png" alt=""/></div> <div class="inf-local-r left">当前位置åQ? <span class="bread"> <a href="/index.html">首页</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/index.html" >信息公开</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3234/index.html" >新闻中心</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3234/n3237/index.html" >卛_¢¨è¦é—»</a> </span> </div></div> <!--content.begin--> <style> .inf-title-top2 { color: #000000; font-size: 25px; margin-top: 10px; } </style> <div class="inf-title"> <div class="inf-title-top center bold"><!--[标题]-->大成索具 高品质“吊”è“v大市åœ?!--[标题]--></div> <div class="inf-title-bottom center">日期åQ?!--[发布日期]-->2019-12-27<!--[发布日期]--> </div> <div class="inf-title-x"> </div> </div> <div class="inf-content font-16" id='Zoom2'><!--[正文]--><p style="TEXT-ALIGN: left"> 对很多äh来说åQŒçƒ¦å…äh˜¯ä¸€ä¸ªé™Œç”Ÿçš„产品åQŒä½†å®ƒçš„应用却十分广泛,ž®åˆ°æ”€å²©ã€å¸†èˆ¹ç­‰˜qåŠ¨™å¹ç›®åQŒå¤§åˆ°æ¡¥æ¢ã€æ¸¯å£ç­‰é…å¥—设施åQŒå‡¡æœ‰åŠæ‹‰è¿™é“工序,都会看到它的“èín影”ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 坐落于环¿U€è¡—道的青岛大æˆ?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 索具有限公司åQˆä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œå¤§æˆå…¬å¸â€ï¼‰åœ¨çƒ¦å…¯‚¡Œä¸šæ‘¸çˆ¬æ»šæ‰“了32òqß_¼Œäº§å“˜qœé”€‹Æ§ç¾Žã€æ—¥éŸ©ç­‰ä¼—多国家。如何以ž®çƒ¦å…·â€œåŠâ€è“v大市场?“高品质”是大成公司一以诏之的生命¾U¿ï¼Œä¹Ÿæ˜¯å…¶åœ¨ç´¢å…·å¸‚场屹立不倒的重要法宝ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 咬住ä»äh ¼åQŒåšæŒé«˜è´¨é‡ç”Ÿäñ”</p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “订单再大,但ä­h格太低,我们公司宁可不做。”在大成公司办公æ¥ég¸‰æ¥û|¼Œæ€È»ç†å‘¨ç”Ÿçœ‰å¤´ç´§é”ï¼ŒåÏx‰‹ä¸€æŒ¥ï¼Œæ–©é’‰æˆªé“åœ°è¯´ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “其实,如果在原材料或制作工è‰ÞZ¸Šâ€¦â€¦â€æœ‰å·¥ä½œäººå‘˜å˜´é‡Œä½Žå£°å˜Ÿå›”着ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “那ž®±æ˜¯æ‹¿å’±å…¬å¸å’Œå‘˜å·¥ä»¬çš„前途当儿戏åQâ€è¿˜æ²¡ç­‰å…¶è¯´å®Œï¼Œå‘¨ç”Ÿä¾¿åŽ‰å£°å–æ­¢ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> ˜q™æ˜¯2010òq´å¤§æˆå…¬å¸ç®¡ç†å±‚ž®±å¯d国客户巨大订单“接与不接”的一‹Æ¡æ¿€çƒˆè®¨è®ºã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 大成公司的烦具äñ”品主要靠出口外销åQŒè€Œå¯d国客户也們֐‘于购买大成公åæ€ñ”品,如果能拿下这½W”订单,对公司的销售额是一‹Æ¡å·¨å¤§æå‡ã€‚但“保订单˜q˜æ˜¯ä¿è´¨é‡â€ï¼Œåœ¨å‘¨ç”Ÿå¿ƒé‡Œä¸€ç›´æœ‰æ˜Žç¡®çš„答案ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “父辈一直教育我åQŒè´¨é‡å¿…™åÀL˜¯½W¬ä¸€ä½ã€‚â€?005òq´æ¯•ä¸šè¿›å…¥å…¬å¸çš„周生一直以此äؓ信条åQŒè™½ç„¶æœ€åŽè®¢å•ä¸¢å¤×ƒº†åQŒä½†ä¿ä½äº†å…¬å¸çš„信誉ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> è‡?987òq´å¾åŽ‚以来,对äñ”品质量的½Ž¡æŽ§åQŒæ— è®ºæ˜¯åŽŸææ–™è¿˜æ˜¯ç”Ÿäº§å·¥è‰ºï¼Œå¤§æˆå…¬å¸ä¸€ç›´éµå¾ªæžä¸ÞZ¸¥è‹›çš„标准和要求,因此åQŒå…¶ç´¢å…·ä»äh ¼ç›¸å¯¹è¾ƒé«˜ã€‚有的客æˆäh¯”较之后,选择从其他ä­h格更低的厂家购买åQŒä½†æ²¡è¿‡å¤šä¹…åQŒè¿™äº›å®¢æˆ·åˆä¼šå†‹Æ¡ä¸Šé—¨åˆä½œï¼Œå…¶ä¸­ž®±åŒ…括å¯d国这位大订单客户ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “现在部分烦具企业依然存在给钱就做的惰性思维åQŒå¾ˆéšùN•¿ä¹…å­˜‹z»ï¼Œ˜q™ä¹Ÿæ›´åŠ åšå®šäº†æˆ‘们的信心åQŒå®šä½é«˜ç«¯æœºæ¢°è®¾å¤‡ï¼Œå’¬ä½ä»äh ¼åQŒåšæŒé«˜æ ‡å‡†ç”Ÿäñ”。”周生说ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> å»ø™‡ªæœ‰å“ç‰Œï¼Œåˆ›ç™¾òq´ä¼ä¸?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 2005òq´ä»¥å‰ï¼Œå¤§æˆå…¬å¸äº§å“å…¨å±žè´´ç‰Œç”Ÿäñ”åQŒåƈ未徏自有品牌ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> “那时做贴牌生意åQŒæœ‰è®¢å•ž®±å¼€å·¥ï¼Œæ²¡è®¢å•å·¥äººå°±æ•£ä¼™åQŒå¾ˆéš‘Ö¯»åˆîC¼ä¸šå‘展的新增长点。”周生回忆道ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 父辈对企业发展的谨慎及思èµ\的保守,使周生在˜q›å…¥ä¼ä¸šä¹‹å‰åQŒå°±æœ‰äº†æ–°çš„设想——创立自有品牌,闯出属于“大成”的一片天地ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 他在成äؓ家族企业接班äºÞZ¹‹åŽï¼Œ½W¬ä¸€ä»¶äº‹ž®±æ˜¯åœ¨äñ”品包装上åîC¸Šå¤§æˆçš„标识追ítªç ã€‚“让国际客户立刻接受大成品牌òq¶ä¸çŽ°å®žåQŒè¿™æ˜¯ä¸€ä¸ªåó@序渐˜q›çš„˜q‡ç¨‹ã€‚â€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 品牌的徏立,特别是由贴牌代工转向自主品牌åQŒå¾ˆå¤šä»£å·¥å®¢æˆ·åƈ不愿¾l§ç®‹åˆä½œã€‚从推广到抵触,从磨合到接受åQŒå¦‚今,“大成”品牌慢慢在国际上立½E³äº†è„šè·Ÿã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 在启动品牌战略过½E‹ä¸­åQŒæ›¾ä¸ºæ¬§‹z²ä¸€å®¶ç™¾òq´çƒ¦å…·ä¼ä¸šåšè´´ç‰Œçš„大成,凭借其优良的äñ”品质量,最¾lˆè¯´æœæ¬§‹z²ä¼ä¸šè´Ÿè´£ähåQŒç›´æŽ¥é€‰è´­â€œå¤§æˆâ€çš„品牌索具ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> ˜q™ä¸€æ¡©çœ‹ä¼¼ç»‹¹Žæ•ˆç›Šâ€œé›¶å¢žé•¿â€çš„故事åQŒæ˜¯å¤§æˆå…¬å¸å¤šå¹´å‘展史上值得铭记的一½W”ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 但在周生看来åQŒå“ç‰Œå¾è®¾è¿˜æœ‰å¾ˆé•¿çš„路要赎ͼŒâ€œè„šítå®žåœ°åšå¥½æ¯ä¸€ä¸ªäñ”品才能ä‹É品牌帔R’åQŒæ‰èƒ½æŠŠâ€˜å¤§æˆâ€™åšæˆç™¾òq´ä¼ä¸šã€‚â€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 居安思危åQŒæŠ¢æŠ“机遇积极è{型升¾U?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 周生回顾åQŒç»è¥ä¼ä¸šè¿‡½E‹ä¸­åQŒæ›¾¾låŽ†˜q‡èµ„金缺乏、订单锐减、äh事变动等危机。每个阶ŒDµéƒ½æœ‰æ–°çš„难题,也ä‹É他养成时åˆÖM¿æŒâ€œå±æœºæ„Ÿâ€çš„职业习惯ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 如今åQŒå…¬å¸ç»è¥è’¸è’¸æ—¥ä¸Šï¼Œè§„模也不断扩大,如何实现高端化、自动化生äñ”成äؓ周生考虑的重要课题。大成公司早谋划、早行动åQŒé€šè¿‡å¤šæ–¹è€ƒå¯Ÿè°ƒç ”åQŒæŠ•èµ?000多万元率先引˜q›äº†çœå†…最大的一台锻锤机åQŒåƈ从国外定制机床加工设备,提高自动化水òq»I¼Œé”€å”®é¢ä»?017òq´çš„3000多万元增è‡?019òq´çš„7000多万元ã€?/p><p style="TEXT-ALIGN: left"> 目前åQŒä¸­å›½çƒ¦å…·å¸‚场高、中、低档生产商òq¶å­˜åQŒæŠ€æœ¯æ ‡å‡†å¾ˆä¸å®Œå–„。在青岛åQŒç”šè‡Œ™¿˜å­˜åœ¨å®¶åº­ä½œåŠå¼çš„ž®çƒ¦å…·åŠ å·¥åŽ‚。“希望能˜q›ä¸€æ­¥æ•´åˆå‘¨è¾¹å°ç´¢å…·ä¼ä¸šåQŒç»Ÿä¸€æŠ€æœ¯æ ‡å‡†ï¼Œ¾lŸä¸€ä»äh ¼åQŒå¤§å®¶æ‹§æˆä¸€è‚¡ç‘ÑåQŒæ‰“造即墨‘烦å…ïL”Ÿäº§åŸºåœ°â€™å“ç‰Œâ€¦â€¦â€å‘¨ç”Ÿå¯¹æœªæ¥ç›®æ ‡æœ‰ç€æ¸…醒的认识和信心ã€?/p><!--[正文]--> </div> <!--content.end--> </div> <script src="/jmjs/sitefoot33.js"></script> <script type="text/javascript" src=""></script> <script src="/jmjs/BrowseCountDeploy.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> AddDocumentBrowserLogClient('191227104748834612', '28356027'); </script> </div> <a href="http://www.3295797.live/"><span class="STYLE1">Èû¶û´ï¿ìËÙ׬Ǯ¹¥ÂÔ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>